VENECIJA SPECIJAL 2016.

VENECIJA SPECIJAL 2016.

HIT-PROMO* 55 € !!!

Lido di Jesolo (okolina)  fakultativno VENECIJA , Treviso i Verona,  sa posetom Trstu, tržnom centru Palmanova. PROMO* 55 €
5 dana / 2 noćenja – AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz i smeštaj
Trst – grad velelepnih palata, grad u kome je prisutna mešavina Mediterana i kontinentalnog uticaja, grad u kome možete da uživate u kafićima na Pjaca Unita, najvećem trgu na morskoj obali u Evropi, možete da upoznate bogatu kulturnu zaostavštinu.A naravno to je još uvek grad sa velikim brojem raznih prodavnica. Venecija (“Kraljica Jadrana”, “Nevesta mora”, “Grad mostova”, “Grad vode”) ili već kako god je zvali, izgrađena na 118 malih ostrva u laguni, sa kanalima umesto ulica, sa nizom crkava i palata prvorazredne vrednosti, koji predstavljaju jedinstven urbani sklop – jednostavno je grad koji morate videti i doživeti u svoj njegovoj intrigantnosti. Zbog svega toga Venecija i njeni kanali proglašeni su spomenikom Svetske baštine UNESKO-a…
1.DAN putovanje (Cetvrtak ): BEOGRAD –TRST /strong>.Sastanak grupe u 21.30 h časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu,  ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke Borbe. Predvidjeni polazak autobusa je u 22.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2.DAN (Petak ):–TRST –LIDO DI JESOLO (okolina) Dolazak u Trst u prepodnevnim satima. Odlazak na informativno razgledanje grada – pešačka tura (Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe na dogovorenom mestu u podnevnim satima i odlazak u jedan od poznatijih šoping centara u Evropi – Palmanova . U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja i smeštaj u hotel u okolini Lido di Jesolo . NOĆENJE.
3.DAN ( Subota ): LIDO DI JESOLO (okolina)-TRVISO-VERONA-LIDO DI JESOLO (okolina) DORUČAK. Slobodno vreme za individulane aktivnosti ili fakultativni izlet za Treviso i Veronu: katedrala Duomo, Palazzio dei Trecento, ulica Calmaggiore, u Trevisu i grad Romea i Julije: Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i grobnica porodice Skalideri, Romeova kuća, Julijin balkon… Povratak u hotel. NOĆENJE.
4.DAN ( Nedelja ): LIDO DI JESOLO (okolina)-VENECIJA-BEOGRAD DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet za Veneciju – (odlazak do luke Punta Sabioni i vožnja brodom do trga Sv. Marka. Razgledanje grada pešice – trg Sv. Marka, Bazilika, Duždeva Palata, most Rialto, most Uzdisaja,…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme sastanak sa vodičem na venecijanskoj rivi. Povratak u Lido. Polazak za Beograd u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku.
5.DAN putovanje ( Ponedeljak ): BEOGRAD Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00.časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ).
CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI
07. i 14. Januar  11,18, i 25. Februar za 65 €
Hotel 3 *** PROMO* 55 €
*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN
PROMO* 55 € USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: 39 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, razgledanja prema programu putovanja, dva noćenje sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Lido Di Jesolu ili okolini, usluge vodiča – pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, međunarodno putno osiguranje, obaveznu gradsku komunalnu taksu za hotele u Lidu di Jesolu i okolinu) – za hotele sa 3* – 1.80 € dnevno po osobi i plaća se na recepciji hotela ekstra hotelske troškove i troškove fakultativnih izleta, koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom,Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Turismo Italia by Poni Exprees, Via Berma 9/c, Miramare de Rimini, Italia.
Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 500 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).Rezervacija 1/1 soba je isključivo NA UPIT uz doplata od35 € . DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST.
Fakultativni izleti: izlet za Veneciju (15 €), Treviso i Verona (20 €) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta (ino partnera – Turismo Italia ) zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.
NAPOMENA : Obaveštavaju se putnici, s obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi  molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.VAŽNA NAPOMENA: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.NAPOMENE U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.Za ovaj program ne postoji mogucnost koriscenja sopstvenog prevoza.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate, ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
NAPOMENA: Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
OPIS HOTELA: LIDO DI JESOLO (okolina): Eurorest 3*,Garden 3*, Park Hotel Villa Fiorita 3*, Kristall 3* Base 3*, Primhotel 3*, Noventa 3*, Omnia 3*, Hotel Trento 3*, Hotel Azzurro 3*,- u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela I perioda boravka.. Svi hoteli se nalaze u okolini Lida Di Jesolo u mestima Noale, Oderzo, Noventa di Piave, Monastier di Trevisou, San Donà di Piave , Lido di Jesolo,… Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni. www.euroresthotel.it www.hotelgarden.it www.villafiorita.it www.hotelkristall.biz www.primhotel.it www.basehotel.it ili www.noventahotel.it www.hotelomnia.com www.hoteljesolotrento.it www.azzurrohotel.it
Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela sa 3*. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours , kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranja.Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika.U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Informacije i rezervacije u Novom Sadu:

D.O.O. Turistička agencija

ul. Železnička br. 46

21000 Novi Sad

Telefoni: +381 (0) 21 210 10 78

office@deustravel.rs

www.deustravel.rs

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *